Subota, 13 Srpanj 2024
U velikoj vijećnici održana 27. sjednica Općinskog vijeća Župe dubrovačke

U velikoj vijećnici održana 27. sjednica Općinskog vijeća Župe dubrovačke

Na današnjoj 27. sjednici župskog Općinskog vijeća doneseno je niz odluka i zaključaka o prodaji, kupnji i zamjeni nekretnina u k.o. Čibača, Čelopeci, Buići, Petrača i Soline.

Donesene su o Izmjene i dopune Odluke o plaći i drugim pravima iz rada Općinskog načelnika u kojime se u navedenoj Odluci dodaje se točka 6. koja se odnosi na isplatu novčane paušalne nagrade za troškove prehrane u iznosu od 1.200,00 eura godišnje. Naime, prema mišljenju Ministarstva pravosuđa i uprave od 28. studenoga 2023. godine dužnosnik ima pravo na isplatu novčane naknade za podmirenje troškova prehrane. S tim u svezi promijenjena je Odluka i uvedeno novo pravo za dužnosnika kakvo već nekoliko mjeseci  imaju ostali zaposlenici Općine i općinskih tvrtki.

Općinsko vijeće je donijelo odluku o otpisu potraživanja komunalne naknade od trgovačkog društva Club Adriatic d.o.o Naime, Jedinstveni upravni odjel Općine Župa dubrovačka dana 24. 11. 2023. godine uputio je trgovačkom društvu Club Adriatic d.o.o. Opomenu za naplatu dugovanja u kojoj je navedeno da je utvrđeno da društvo duguje na ime komunalne naknade ukupan iznos od 188.827,38 eura, te da će se u slučaju neplaćanja dugovanja po Opomeni, isto naplatiti ovrhom.

U prigovoru od 21.12 2023. godine Trgovačko društvo Club Adriatic d.o.o. navodi da društvo nije obveznik plaćanja dugovanja na ime komunalne naknade, budući je temeljem Odluke Vlade RH od 12. listopada 2016. godine društvo Club Adriatic d.o.o. upravljalo kampom Kupari do 31. listopada 2017.g., te da je od toga dana nekretnina predana na upravljanje i raspolaganje Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom (o istom je dostavljen odgovarajući dokaz).

Prigovor je usvojen kao opravdan jer je za dio duga u iznosu od 72.535,78 eura nastupila zastara, a za dio duga u iznosu od 116.291,60 eura za razdoblje od 1. 11. 2017. do 31. 12. 2022. godine će se također izvršiti otpis obzirom da društvo u tom razdoblju nije upravljalo i raspolagalo predmetnim nekretninama.

Općinsko vijeće je donijelo i  odluku da će Općinu Župu dubrovačku u skupštini Lokalne akcijske grupe predstavljati Viša savjetnica za zaštitu okoliša u Općini Josipa Gašpar Deranja.

  • Autor: Župski portal - zupcica.hr
  • 75 Dubrovačke Ljetne Igre