Ponedjeljak, 25 Rujan 2023
Zaključci i primjedbe Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka na Studiju utjecaja na okoliš brze ceste

Zaključci i primjedbe Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka na Studiju utjecaja na okoliš brze ceste

- Na sinoć održanoj tematskoj sjednici Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka, a sve vezano za problematiku izgradnje brze ceste, na kojoj su uz općinske vijećnike nazočili i zainteresirani građani, usvojen je zaključak u kojem su iznesene primjedbe na Studiju utjecaja na okoliš brze ceste Dubrovnik – zračna luka. Primjedbe su iznesene kako na samu studiju tako i na tehnička rješenja koja bi štetno utjecala na stanovništvo i okoliš Župe dubrovačke.

Također, na prijedlog Kluba vijećnika HDZ-a usvojen je i zaključak u kojem Općinsko vijeće ne prihvaća „donju“ varijantu brze ceste (V1b) dok se detaljno ne obradi „gornja“ varijanta – iznad sela Postranja (V2), a sve kako bi se mogla odabrati ona varijanta koja je najbolja  za Župu dubrovačku.

Nadalje, u slučaju bilo kakve promjene trase ili odustajanja od dijela trase bilo koje varijante na cijeloj dionici od čvora Osojnik do zračne luke, Općinsko vijeće zahtjeva od investitora Hrvatskih cesta d.d. dopunu dokumenta Studije izvedivosti i izradu nove Studije utjecaja na okoliš, ponovnu analizu i usporedbu tzv. „gornje“ i „donje“ varijante kroz Župu dubrovačku, a sve kako bi se odabralo najoptimalnije rješenje za stanovništvo, okoliš i cjelokupan prostor naše Općine - navodi se u priopćenju iz Općine.


Primjedbe koje se odnose na trase spojnih cesta te planiranih čvorova:

1. Planirana spojna cesta od čvora Župa do raskrižja Grbavac (SC 7) ne omogućuje kvalitetan pristup na državnu cestu D223 (prema graničnom prijelazu). Inzistiramo da se kroz projektnu dokumentaciju obuhvati rekonstrukcija ŽC 6243 od raskrižja Grbavac do spoja s državnom cestom D223 (Sutvara). U protivnom će se cjelokupni promet s Ivanice i prema Ivanici i dalje odvijati preko raskrižja Dubac i državne ceste D8 kroz Župu dubrovačku do Zračne luke.
2. Spojna cesta (SC 6) od državne ceste D8 u Kuparima do planiranog čvora Župa mora biti planirana kao gradska cesta (koja predviđa i pješački promet) i koja na svojoj trasi povezuje te poboljšava cjelokupnu postojeću prometnu mrežu (nerazvrstane ceste, ulica dr. Ante Starčevića, ulicu Put don Antuna Kriletića odnosno LC 69050, ulica Lazine i sve ostale prometnice neovisno o rangu). Istu je potrebno pomno planirati tako da ne presijeca obrađene površine te osiguraju raskrižja s postojećom mrežom prometnica. Posebnu pažnju je potrebno posvetiti mikrolokacijama:
• priključak spojne ceste na državnoj cesti D8 u Kuparima,
• prijelaz preko bujičnog vodotoka Tarante na raskrižju s ulicom dr. Ante Starčevića,
• dionica spojne ceste neposredno uz SRC Čibača i postojećih nogometnih terena,
• dionica spojne ceste uz Malu rijeku uključujući raskrižje s ulicom Don Antuna Kriletića, koja je trenutno planirana preko vrijednih obradivih površina,
• dionica spojne ceste koja od raskrižja s ulicom Don Antuna Kriletića i spoja na čvor Župa prelazi izravno preko vrijednih obradivih površina ne uzimajući u obzir mogućnost korištenja već postojećih poljskih i protupožarnih puteva,
• potrebno posebnu pažnju posvetiti na mogući negativan utjecaj izgradnje ceste na postojeće stambene objekte u neposrednoj blizini i propisati mjere zaštite u korištenju.
3. Potrebno je ponuditi drugačije tehničko rješenje za čvor Soline. Ulaz planirati na postojećem raskrižju državne ceste D8 i pristupne ceste za TS Plat te isto i rekonstruirati. Dionicu planirane pristupne ceste (SC 9) od državne ceste D8 do trase ''brze ceste'' preprojektirati na način da se u što većoj mjeri rekonstruira postojeća prometnica te revidiraju planirani usjeci obzirom da je ponuđeno rješenje jednostavno neprihvatljivo i izrazito negativno utječe na okoliš te na vizure Župe dubrovačke neovisno gleda li se sa zapada, istoka ili s južne, morske strane.
4. Sve planirane spojne ceste projektirati u profilu dvije kolničke trake + 1.60 m nogostup. Nogostup mora biti planiran i izgrađen cijelom dionicom izuzev ulaska spojnih cesta u planirane čvorove. Svi planirani priključci postojećih lokalnih nerazvrstanih i razvrstanih prometnica na spojne ceste moraju uvažiti sigurno i nesmetano odvijanje pješačkog prometa obzirom da se radi o budućem gradskom prometnom sustavu koji mora služiti svim stanovnicima Župe dubrovačke te unaprijediti postojeći prometni sustav.
Predloženo Idejno rješenje trase potrebno je dopuniti i preprojektirati s puno više senzibiliteta za prostor i način življenja te u maksimalnoj mjeri težiti očuvanju vizualnog identiteta područja Župe dubrovačke u cjelini.

  • Autor: Župski portal - zupcica.hr
  • zagonetka_pobjede
  • 74 Dubrovačke Ljetne Igre