Petak, 18 Rujan 2020
Izmjenama i dopunama na današnjoj sjednici vijeća Proračun Općine smanjen za 3.641.500,00 kuna

Izmjenama i dopunama na današnjoj sjednici vijeća Proračun Općine smanjen za 3.641.500,00 kuna

Na 23-oj sjednici Općinskog vijeća usvojen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Župa dubrovačka, te u nastavku donosimo pregled najznačajnijih ostvarenja na prihodovnoj i rashodovnoj strani Proračuna Općine Župa dubrovačka i njenog proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Župa dubrovačka.

Prihodi za razdoblje 01.01.-30.06.2020 godine su iznosili 21.671.297,80 kuna, te su manji za 18 posto u odnosu na isto razdoblje lani, najznačajnije smanjenje na prihodovnoj strani je naplata poreza na dohodak čije ostvarenje je manje za 2.525.000,00 u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, te porez na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 798.438,73 kuna u 2020. godini, a čija naplata u prvoj polovici 2019 godine je iznosila 1.461.474,49 kn što čini razliku od 45 posto manje u odnosu na 2019. godinu.

Rashodi za razdoblje 01.01.-30.06.2020 godine su iznosili 21.318.115,86, te su veći za 20 % u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.                 
Razlika se odnosi na rashode za nabavu nefinancijske imovine u 2020. godini koji s iznosili u prvoj polovici godine 6.083.660,14 kuna dok su za isto razdoblje 2019. godine iznosili 2.691.970,51 kuna. Povećanje rashoda u 2020. godini se  odnosi na izgradnju I. etape groblja Dubac koja je počela početkom 2020. godine.

Rashodi poslovanja za isto razdoblje iznose 15.234.455,kuna kn u 2020. godini dok u 2019. godini iznose 15.134.135,56 kuna.
U razdoblju od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine ostvaren je višak prihoda poslovanja Općine Župa dubrovačka i Dječjeg vrtića Župa dubrovačka u iznosu 353.181,94 kn što s prenesenim viškom prihoda iz 2019. godine čini ukupan višak prihoda poslovanja od 11.133.650,54 kuna.

Izmjenama i dopunama Proračun Općine je smanjen sa 65.541.500,00 kuna na 61.900.000,00 kuna što predstavlja smanjenje u iznosu od 3.641.500,00 kuna.
Na prihodovnoj strani to smanjenje se odnosi na porez i prirez na dohodak koji je smanjen sa 17.500.000,00 kuna na 16.000.000,00 kuna te smanjenje prihoda od kapitalnih pomoći grada Dubrovnika za izgradnju groblja Dubac u iznosu od 2.400.013,00 kuna te su odrađene određene sitne preraspodjele na ostalim prihodovnim pozicijama. Do povećanja na prihodovnoj strani je došlo na poziciji prihoda od komunalne naknade koji su povećani za 500.000,00 kuna te sad iznose 5.000.000,00 kn te na poziciji prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 350.000,00 kuna te sad iznose 2.000.000,00 kuna.

Na rashodovnoj strani došlo je do smanjenja rashoda na kapitalnom projektu izgradnje groblja Dubac u iznosu od 2.955.000,00 kn te projekt izgradnje groblja Dubac nakon smanjenje za ovu godinu iznosi 18.158.000,00 kuna.

Kapitalna ulaganja u javnu rasvjetu su smanjena u iznos u od 290.000,00 kn te sad iznose 170.000,00 kuna. Na aktivnosti cesta smanjenje iznosi 172.900,00 kn te sad iznosi 3.614.100,00 kuna, a navedeno smanjenje se odnosi na smanjene kapitalne pomoći ŽUC za izgradnju cesta.