Petak, 18 Rujan 2020
Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine

Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine

Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća pred vijećnicima se našlo Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine koje je prihvaćeno većinom glasove. Izvješće prenosimo u cjelosti;

Temeljem članka 35.b Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i98/19) i članka 50. Statuta Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka'' 08/09, 06/13, 03/18 i 6/20 – pročišćeni tekst) podnosim Općinskom vijeću Općine Župa dubrovačka

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE o radu Općinskog načelnika Općine Župa dubrovačka
za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine

Zakonom o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi utvrđeno je da općinski načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave, priprema prijedloge općih akata, izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad, upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima, a u skladu sa zakonom i statutom, te obavlja i druge poslove utvrđene Statutom Općine Župa dubrovačka.

Predmetno razdoblje odvijalo se u okolnostima pandemije uzrokovane Covidom-19 koja je u velikoj mjeri izmijenila tj. još mijenja planove, projekcije, kretanja na tržištu rada kao i općenite gospodarske pokazatelje koji utječu na rad i funkcioniranje ne samo na razini JLS već i na razini država.

Ono što moram napomenuti i pohvaliti je zajedničko djelovanje Stožera civilne zaštite Općine Župa dubrovačka, svih službi, vezanih društava i organizacija koji su pravovremenim djelovanjem u svim uvjetima omogućili normalno funkcioniranje i normalan život stanovnicima Općine Župa dubrovačka u maksimalnoj mjeri kolika je bila moguća u protekloj izvanrednoj situaciji.

Izrazito sam zadovoljan funkcioniranjem i radom svih službi, od našeg DVD-a koji je bio kompletno uključen u rad stožera uključujući i prijevoz uzoraka u Zagreb, djelatnika našeg Komunalnog društva koji su unatoč pojedinim neodgovornim građanima uspijevali održavati red i čistoću na području cijele Općine, Dječjeg vrtića, TZ-a, pripadnika Civilne zaštite te općinskih službi. Zaista su svi djelovali u sklopu rada Stožera civilne zaštite te su se

sve aktivnosti odrađivale sukladno dnevnom razvoju situacije. Nabavljena je zaštitna oprema, sustav rada svih službi i vezanih društava prilagođen je u maksimalnoj mjeri kako bi stanovnici i elektronskim putem imali na raspolaganju sve potrebne usluge, uključujući i organizaciju elektronske sjednice općinskog vijeća.

Za starije, nemoćne i potrebite osobe na području Općine, putem DVD-a Župa dubrovačka osigurana je dostava osnovnih životnih potrepština i lijekova, a dogovorom sa Sveučilištem u Dubrovniku nabavka presadnog materijala u Čibači. Funkcioniranje sustava propusnica također je odlično funkcioniralo iako nije bilo jednostavno zbog velikog broja prvenstveno upita i traženja informacija, a zatim i zahtjeva. Međutim nije bilo nikakvih zastoja te su svi građani sa stvarnom potrebom sukladno Odluci i naputcima nacionalnog stožera i dobili propusnice. Zahvaljujem se i policiji na zajedničkoj koordinaciji i razmjeni
informacija.

Kroz čitavo razdoblje bilo je dosta pitanja i nedoumica vezano za pomoć privatnom sektoru te smo od prvih znakova ove krize razmišljali o svim mogućnostima koje smo imali na raspolaganju te o najboljim načinima pomoći gospodarstvenicima. Općina je u samom početku ove krize analizirala te sukladno tome usporila ili odgodila planirane aktivnosti te se bazirala samo na one već započete i ugovorene, a koje su od vitalnog interesa za našu Općinu.

Jedna od financijski zahtjevnijih aktivnosti vezana je za izgradnju Groblja Dubac na kojem su se sukladno dogovoru s Gradom Dubrovnikom radovi nastavili ali nešto smanjenim intenzitetom, a jednako tako i na našim lokalnim ugovorima za održavanje komunalne infrastrukture.

Revidirana su sva davanja Zajednici sportova te udrugama u kulturi te se i dalje pažljivo analiziraju svi rashodi kako bi mogli pravovremeno reagirati.
Ukinute su naknade za rad svim članovima Upravnih vijeća i Nadzornih odbora svih društava u vlasništvu Općine, a svi vijećnici Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka samostalno su se odrekli vijećničkih naknada za travanj, svibanj i lipanj 2020. godine

Plaće svih djelatnika u Općini (uključujući načelnika i njegovog zamjenika) i vezanih društava (Komunalno društvo. DVD, Dječji vrtić, Groblje Dubac, TZ) smanjene su za 10% te je odgođena isplata dara u naravi za Uskrs kao i regresa. Sve mjere se i dalje razmatraju te i dalje radimo na donošenju dodatnih mjera na lokalnoj razini kako bi pomogli onim najpotrebitijima i zajednički prevladali ovu situaciju.

Posljedice ove krize odrazile su se i neminovno će se nastaviti odražavati na naš proračun ali s obzirom da nam je proračun stabilan i uravnotežen možemo jamčiti funkcioniranje svih službi kao i financiranje svih programa koji se odnose na socijalno ugrožene skupine stanovništva. Tako su sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Općine Župa dubrovačka isplaćene sve stalne novčane pomoći za sve korisnike, a isto nije upitno ni u budućem razdoblju. Zbog već spomenutih izvanrednih okolnosti prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID -19, veliki dio stanovnika Općine Župa dubrovačka ostao je bez posla, samim tim i bez primanja, stoga je Općina Župa dubrovačka u Proračunu osigurala dodatan iznos za pomoć potrebitima i pokrenula postupak izrade Odluke o privremenoj novčanoj pomoći.

Što se tiče mjera pomoći privatnom sektoru Općina kao i društva u njenom vlasništvu nisu naplaćivala najam prostora i zakup javnih površina poduzetnicima za vrijeme dok nisu u mogućnosti obavljati svoju djelatnost, a dok su trajali izvanredni uvjeti nije se naplaćivala niusluga korištenja Dječjeg vrtića.

U ovom razdoblju sam zbog izvanredne situacije koju zaista nitko nije očekivao,inicirao više sastanaka na kojima su osim mene i stručnih službi Općine sudjelovali predstavnici kluba zastupnika HDZ-a kao većine u vijeću te predstavnici oporbe, a na kojima su donošeni zajednički zaključci o načinima prevladavanja izvanredne situacije kao i vrstama pomoći po svim osnovama.

U izvještajnom razdoblju općinski načelnik je, u suradnji sa službenicima Jedinstvenog upravnog odjela, pripremio i uputio na Općinsko vijeće Općine Župa
dubrovačka na usvajanje brojne akte, odluke, zaključke i suglasnosti među kojima i:

- Odluku o visini naknade za izdavanje dozvole i izgledu obrasca dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na području Općine Župa dubrovačka
- Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara Općine Župa dubrovačka za 2020. godinu
- Odluku o oslobađanju od plaćanja zakupnine za korištenje poslovnog prostora i javne površine
- Zaključak o uskraćenju isplata naknada za rad u Nadzornim odborima i Upravnim vijećima u kojima je Općina Župa dubrovačka vlasnik ili osnivač
- Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Župa dubrovačka
- Plan i program korištenja javnih površina za 2020. godinu
- Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2020.g. u travnju

Općinski načelnik je u suradnji sa službenicima Jedinstvenog upravnog odjela također pripremio i donio brojne akte, odluke, zaključke i suglasnosti među kojima i:

- Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Župa dubrovačka za 2020. godinu

Osim realizacije projekata iz općinskog proračuna, u tijeku je nastavak pripreme projektne dokumentacije kao osnove za osiguravanje sredstava putem različitih natječaja i poziva.

1. IZDACI OPĆINSKE UPRAVE

U rad Općinske uprave spadaju poslovi u svezi obrade i isplate svih vrsta naknada i doprinosa za zaposlene djelatnike. U cilju normalnog funkcioniranja rada Općinske uprave sa raznim trgovačkim društvima i obrtima sklopljeni su godišnji ugovori za: nabavku uredskog materijala, nabavku lož ulja i goriva, održavanje informatičke opreme, održavanje kotlovnice, održavanje telefona i telefonske centrale, održavanje čistoće poslovnih prostorija i isti se redovito izvršavaju u drugih šest mjeseci. Također su izvršena i redovita mjesečna plaćanja potrošene električne energije, poštanskih usluga i goriva vezanih za rad Općinske uprave.

Kontinuirano se provode aktivnosti oko poboljšanja sustava za tehnički nadzor odlagališta.

2. GOSPODARSTVO

Sukladno Programu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju općine Župa dubrovačka za razdoblje 2018.-2020. prihvaćenom od strane Općinskog vijeća obrađeni su svi zahtjevi te su dodijeljene sve subvencije i realiziran kompletan Program.

Ugovorom sa trgovačkim društvom Libertas Dubrovnik d.o.o. regulirana je visina mjesečne subvencije te su iste isplaćene za prvih šest mjeseci.

3. KOMUNALNO GOSPODARSTVO

U sklopu Aktivnosti javne površine sa trgovačkim društvom Župa dubrovačka d.o.o. sklopljeni su redoviti godišnji ugovori o održavanju javnih zelenih površina i parkova, o čišćenju i održavanju čistoće površina javne namjene kao i ugovor o ostalim održavanjima. S izabranim izvođačem sklopljen je ugovor o nabavci i prijevozu građevinskog materijala za potrebe komunalnog društva za održavanje površina javne namjene te za potrebe prema
opravdanim zamolbama građana, a za javne površine.

Svi navedeni ugovori se redovito provode tijekom izvještajnog razdoblja. U sklopu Aktivnosti Groblja Dubac temeljem ishođene pravomoćne građevinske dozvole za
1. Etapu groblja (izgradnja 950 m ceste s nogostupima, dva velika parkirališta s ukupno 200 parkirnih mjesta, trafostanica, oborinska odvodnja s upojnim bunarima, fekalna odvodnja, vodoopskrba, hidrantska mreža, sustav navodnjavanja, polaganje energetskih kabela, javna rasvjeta, hortikultura, ograde na potpornim zidovima i stubištima) proveden je postupak javne nabave, odabran najpovoljniji ponuditelj, te su započeti radovi na izgradnji 1. Etape.

Radovi ukupne vrijednosti od preko 19 mil. kuna se odvijaju utvrđenom dinamikom i nisu prekidani niti u jednom trenutku, osim što je rok završetka radova na zahtjev Grada Dubrovnika produžen za dodatnih 5 mjeseci kako bi se racionalno upravljalo proračunskim sredstvima za vrijeme smanjene gospodarske aktivnosti prouzročene COVID-19 virusom. Također je završen glavni projekt 2. Etape groblja koji obuhvaća sve objekte potrebne za punu funkcionalnost groblja, te grobna polja unutar kojih će se graditi grobnice. U svibnju je pokrenut postupak ishođenja građevinske dozvole za 2. Etapu, te se ista očekuje tijekom
ljetnih mjeseci, nakon čega će usljediti postupak javne nabave za izgradnju 2. Etape, te provedba upravnog postupka dodjele grobnih mjesta zainteresiranim građanima.

Aktivnost javna rasvjeta

Nakon provedenih postupaka sa izabranim ponuditeljima potpisani su godišnji ugovori zaredovno i izvanredno održavanje javne rasvjete kao i ugovor o isporuci električne energije i isti se redovito izvršavaju tijekom prvih šest mjeseci.
Uredno su izvršeni svi radovi na temelju ugovora o izgradnji javne rasvjete uz nerazvrstane ceste na području Općine Župa dubrovačka.

U sklopu Aktivnosti ceste, s najpovoljnijim ponuditeljem potpisan je godišnji ugovor o presvlačenju cesta asfaltom, krpljenju rupa i ostalih manjih održavanja nerazvrstanih cesta prema potrebi. S izabranim ponuditeljem potpisan je ugovor o održavanju ulica, šetališta, nogostupa, skalinata, potoka, cestovnih slivnika i jaraka, rubnjaka, izgradnje podzida i sl. Isti se redovito izvršavaju tijekom prvih šest mjeseci. U sklopu ove aktivnosti su i usluge tekućeg održavanja županijskih (ŽC) i lokalnih (LC) cesta čiji je nositelj Općina Župa dubrovačka, a sufinancirana je od strane ŽUC-a sa 50% iznosa. Trenutno je u postupku rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, a Projekt rekonstrukcije dijela ceste LC69050 na dionici kod školske sportske dvorane je u izradi.

Kao i svake godine sa jedinom ovlaštenom tvrtkom na našem području Dubrovnik ceste d.d. potpisan je godišnji ugovor o zimskom održavanju nerazvrstanih cesta na području Općine (organizacija i pripravnost kapaciteta u zimskim mjesecima i eventualni stvarno izvedeni
radovi). Sa izabranim ponuditeljem sklopljen je i izvršen ugovor o isporuci i ugradnji horizontalne i vertikalne signalizacije i postavljanju umjetnih izbočina.

U sklopu ove aktivnosti je i kapitalna donacija ŽUC-u. Nositelj ove aktivnosti je ŽUC i sufinancirana je od strane Općine sa 60% iznosa, a odnosi se na rekonstrukciju dijela ceste LC69050 na dionici između mosta na ''maloj rijeci'' prema rijeci Taranti. Ova rekonstrukcija sadrži proširenje kolnika, izgradnja nogostupa, javne rasvjete te rješavanje oborinske odvodnje, sve sukladno mogućnostima na terenu i riješenim imovinsko-pravnim odnosima. U ovu svrhu izrađen je
Izvedbeni projekt te potpisan predugovor između Općine i ŽUC-a osufinanciranju ove aktivnosti. Početak radova se očekuje u drugom dijelu godine. Sukladno potpisanim ugovorima te važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji u tijeku su aktivnosti oko izrade projektne dokumentacije svih razina (Idejni, Glavni, Izvedbeni, Projekt sanacije, Projekt rekonstrukcije, Prometni elaborati i sl.) za više prometnica na području Općine Župa dubrovačka.

Hrvatske ceste

S Hrvatskim cestama nastavljene su redovne aktivnosti izgradnje i uređenja pojedinih dionica nogostupa te su nastavljene aktivnosti na izradi ''Projekta poboljšanje prometnih uvjeta na kompletnoj dionici državne ceste D8 kroz Općinu Župa dubrovačka'' (praktički od Orsule do
Oboda). Kroz navedeni projekt traže se trajna rješenja u vidu pothodnika i nathodnika te je u planu projektiranje istih te naravno ishođenje dozvola.

Napominjem da je je Općina Župa dubrovačka aktivno sudjelovala u kompletnoj pripremi projekta kao i u izradi projektnog zadatka za raspis javnog natječaja, nakon potpisivanja Ugovora od Hrvatskih cesta tražili smo osnivanje radne skupine za praćenje realizacije projekta kako bi se mogli aktivno uključiti u sve aktivnosti koje su potrebne za kvalitetnu realizaciju ovog projekta.

Sukladno našem zahtjevu radna skupina je formirana te je zajedno s odabranim izvođačem krenula u sve ugovorene aktivnosti. U tijeku je provjera stručnog rješenja dostavljenog od strane izrađivača.

Aktivnost morska obala

Nastavno na aktivnosti iz prethodne godine u svezi proširenja lukobrana i uređenja komunalne lučice Srebreno za ovu godinu je predviđena daljnja izrada potrebite dokumentacije. Nositelj ove aktivnosti je Lučka uprava županije Dubrovačko neretvanske i općina sa omjerima sufinanciranja 50%/50%. Međutim zbog nepovoljne situacije prouzrokovane corona virusom Lučka uprava DNŽ obavijestila je Općinu Župa dubrovačka o odgodi aktivnosti za drugi dio godine ali naravno prema mogućnostim, a ovisno o općim gospodarskim kretanjima.

Također suradno s Lučkom upravom planirano je uvođenje u popis lučkih svjetala, svjetionik na ulazu u lučicu Mlini te postavljanje novog svjetionika, kao i zamjenu svjetionika u lučicama Plat i Srebreno. I ove aktivnosti su prebačene za kraj godine iz gore navedenih razloga.

Aktivnost razvoj vodoopskrbe

S obzirom na trenutnu situaciju, s tvrtkom Vodovod Dubrovnik pripremamo ulaganja u izgradnju/rekonstrukciju mreže na dvije lokacije koje bi u cijelosti finacirala tvrtka Vodovod Dubrovnik u sklopu izgradnje i održavanja vodoopskrbne mreže na području Općine. Iste su planirane u drugom dijelu 2020. godine, naravno prema mogućnostim, a ovisno o općim gospodarskim kretanjima.

Aktivnost izgradnje kanalizacije i odvodnje

U tijeku su sve redovne aktivnosti koje uključuju održavanje sustava odvodnje otpadnih voda, nabavku nove crpke kao i sve interventne aktivnosti. Što se tiče odvodnje oborinskih voda planirani su radovi na dvije lokacije te je izrađena projektna dokumentacija i priprema samog natječaja. S Hrvatskim vodama je nastavljeno održavanje sustava oborinske odvodnje i to na više lokacija na području Općine Župa dubrovačka.

Vodoopskrba i odvodnja - Aglomeracija Župa dubrovačka

Nastavljene su aktivnosti na izradi cjelovitog projekta aglomeracije Župa dubrovačka koji uključuje kompletno rješavanje vodoopskrbe i što je najvažnije kanalizacije uključujući i dovršetak postojeće mreže kao i izgradnju pročistača s novim ispustom na već predviđenoj lokaciji u Kuparima, a temeljem ugovora koji su potpisale Hrvatske vode ss tvrtkom Vodovod.

Nastavljene su aktivnosti na ishođenju izmjena i dopuna građevinske dozvole za kanalizacijski sustav naselja Čibača i Poslovne zone Čibača, (usklađivanje svi akata za gradnju, izmjena lokacijske dozvole - fazna izgradnja sustava koja je potrebna zbog složenosti i obimnosti projekta), a paralelno s time provode se zajedničke aktivnosti s Hrvatskim vodama oko projektiranja i financiranja dovršetka cjelokupnog sustava.

Aktivnost Ostale komunalne usluge i aktivnosti

Svi godišnji ugovori sklopljeni s različitim društvima i obrtima (o održavanju groblja, izvora i nadstrešnica, o obavljanju dezinsekcije i deratizacije, o uklanjanju olupina sa površina javne namjene, o označavanju ulica, trgova i naselja, o uklanjanju i zbrinjavanju lešina životinjskog podrijetla) nastavili su se i tijekom ovog izvještajnog razdoblja redovito izvršavati.

Aktivnost Kapitalna ulaganja u ceste

Sukladno izrađenom Izvedbenom projektu te suglasnosti Hrvatskih cesta dovršene su sve aktivnosti izgradnje nogostupa uz cestu D8. Navedeno se odnosi se na izgradnju nogostupa i rješavanja oborinske odvodnje na dvije lokacije u naselju Soline.
U tijeku su radovi na dovršetku izgradnje nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje na dionici ceste Put dr. Ante Starčevića. U tijeku su radovi na dovršetku rekonstrukcije ulice Put Pera Kojakovića (širenje ceste,
izgradnja nogostupa i javne rasvjete, uređenje oborinske odvodnje). Radovi se izvode na dvije dionice sukladno imovinsko pravnim odnosima. Izvješća nadzornog inženjera ponovno su evidentirala da nisu otklonjeni svi nedostaci na projektu šetnice Srebreno te za taj dio radova Općina nije izvršila uplatu sredstava, a i ne namjeravamo dok god završno izvješće nadzornog inženjera ne potvrdi da su radovi izvedeni u skladu s natječajem i da zadovoljavaju pravila struke.

Aktivnost prostorno planska dokumentacija

Urbanistički plan uređenja ''Kupari I'' (Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 02/20) Sukladno obvezama koje su Republika Hrvatska, Općina Župa dubrovačka i tvrtka Avenueulaganja d.o.o. preuzele:
- Sporazumom o utvrđivanju uvjeta i obveza za realizaciju projekta ''Kupari I'',
- Ugovorom o realizaciji projekta Kupari I potpisanom od strane Republike Hrvatske i Zajednice ponuditelja: Avenue ulaganja d.o.o. i Avenue Osteuropa GmhB,
- Sporazumom o utvrđivanju uvjeta, ovlasti i obveza u realizaciji ''predpripremne'' i pripremne faze projekta Kupari I potpisanom između Republike Hrvatske, Općine Župa dubrovačka i tvrtke Avenue Ulaganja d.o.o.,
- Ugovorom o financiranju uređenja građevinskog zemljišta potpisanom između Općine Župa dubrovačka i tvrtke Avenue Ulaganja d.o.o. dovršen je postupak izrade i donošenja UPU-a ''Kupari I'', (usvojen i dovršen u veljači 2020 godine).

Urbanistički plan uređenja ''Srebreno I'' (Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 15/12,27/13, 24/18)

Započet je postupak izrade i donošenja izmjena i dopuna predmetnog plana sukladno Odluci o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Srebreno I'', usvojenoj na Općinskom vijeću Općine Župa dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 14/19).
Prostorni plan uređenja Općine Župa dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 06/08, 08/12, 07/13, 09/17, 11/17, 05/18), Dovršene su aktivnosti oko priprema Izmjena i dopuna Prostornog plana, a početak postupka planiran je za srpanj ove godine.

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Blato (Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 15/12, 08/16, 13/16-pročišćeni tekst)

U tijeku je priprema za početak postupka izrade izmjene i dopuna UPU-a Blato vezano za konačnu varijanta proširenja bujičnog toka Tarante (uključujući postojeće pritoke te kompletnu mrežu odvodnje koja gravitira bujičnom toku Tarante) potvrđenu od strane Hrvatskih voda. Kako bi se nastavila realizacija ovog projekta potrebno je uskladiti prostornoplansku dokumentaciju.


4. ODGOJ I OBRAZOVANJE

Aktivnost Predškolski odgoj

U sklopu ove aktivnosti u izvještajnom razdoblju Općina je sukladno Proračunu u redovnim mjesečnim obrocima isplaćivala je proračunskom korisniku Dječjem vrtiću Župa dubrovačka sredstva za financiranje njegovih rashoda poslovanja sukladno unaprijed utvrđenom planu. Glavnina rashoda DV Župa dubrovačka odnosila na njegovo redovno financiranje uz kapitalno ulaganje DV Župa dubrovačka u nove prostorije vrtića sukladno projektu ''Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja'' koji je odobren 01. veljače 2019. godine kojeg je objavilo Ministarstvo za demografiju, obitelj i socijalnu skrb u ožujku 2018.g. a partner na projektu je Općina Župa dubrovačka koja u istom aktivno sudjeluje.

Dječji vrtić Župa dubrovačka

Općina Župa dubrovačka i Dječji vrtić Župa dubrovačka pripremili su Projekt ''Unaprjeđenje
usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja'' objavljen od strane
Ministarstva za demografiju, obitelj i socijalnu skrb te je isti odobren te je Ugovor potpisan
01. veljače 2019. godine, a iznos odobrenog projekta je 12.728.804,26 kuna.
Provedbom ovog projekta Dječji vrtić Župa dubrovačka osigurao je među ostalim niz
pogodnosti za roditelje kao što su mogućnost produljenog boravka, popodnevne skupine, rad
subotom, uz tri novouređena prostora osigurana je i senzorna soba kao i oprema i didaktika
koja će nadopuniti materijalno okruženje. Formiran je kompletan stručni tim (logoped,
psiholog, defektolog, pedagog) u dodatan broj odgojiteljica te dodatnog osoblja (1
administrator projekta, 18 odgojiteljica, 2 spremačice, 1 kuharica).
Ovim projektom Dječji vrtić Župa dubrovačka je svoj rad obogatio i uvođenjem novih
programa kao što su odgojno obrazovni program Montessori, sportski program, glazbeni
program, likovni program, dramsko-scenski program, a za uspješno provođenje istih
osigurane su i edukacija za odgojiteljice.
Projektom je osiguran sustav podrške u osiguranju produljenog radnog vremena, smjenskog,
produljenog dnevnog i tjednog te popodnevnog rada s ciljem veće dostupnosti i
obuhvaćenosti djece programom ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i inkluzivan
odgoj za djecu s teškoćama u razvoju, a sve u svrhu zadovoljenja i usklađivanja obiteljskog i
poslovnog života svih žitelja Općine Župa dubrovačka.
U sklopu projekta nastavljeno je korištenje novouređenih dodatnih prostora u zgradi PGO-a
putem ugovora s tvrtkom Hoteli dubrovačka rivijera.
Vezano za izgradnju novog dječjeg vrtića na dijelu zone bivšeg vojnog odmarališta u
Kuparima koji je Ugovorom o darovanju Vlada RH prepustila Općini Župa dubrovačka uz
obvezu da predmetno zemljište desno od ulaza u Kupare bude namijenjeno za vrtić, dom za
starije i nemoćne te za potrebe MUP-a (policijska postaja i smještajni kapaciteti) u tijeku je
priprema za postupak izrade izmjene i dopuna UPU-a Blato (Službeni glasnik Općine Župa
dubrovačka 15/12, 08/16, 13/16-pročišćeni tekst) vezano za konačnu varijanta proširenja
bujičnog toka Tarante potvrđenu od strane Hrvatskih voda. Kako bi se nastavila realizacija
ovog projekta potrebno je uskladiti prostorno-plansku dokumentaciju. Obzirom na
novonastale okolnosti i nužnost rušenja postojeće zgrade potrebno je prilagoditi projekt i
nastaviti izradu dokumentacije sukladno novim uvjetima.
Napominjemo da ulazne postavke ostaju nepromijenjene te da će novi vrtić zadovoljavati sve
pedagoške standarde i njegov kapacitet omogućit će upis u vrtić sve djece s župskog područja,
a za potrebe novog vrtića urediti će se i pristupna cesta, parking te okoliš sa svim potrebnim
sadržajima za djecu.
Aktivnost Osnovno obrazovanje
Sukladno potpisanom godišnjem ugovoru sa DNŽ za osiguravanje cjelodnevnog boravka u
nastavi u redovnim mjesečnim obrocima vršila se isplata korisniku. Sukladno godišnjem
potpisanom ugovoru sa OŠ Župa dubrovačka za podupiranje izvannastavnih aktivnosti koje se
realiziraju nakon odobrenih programa kao i za tekuće donacije školskom sportskom klubu
izvršila se isplata u izvještajnom razdoblju.
Osnovna škola Župa dubrovačka
Nastavljene su redovne aktivnosti koje se odnose na projekt produženog boravka kojega
sufinanciraju Općina i Županija. Osnovna škola Župa dubrovačka i ove godine ima preko 100
prvašića raspoređenih u pet razrednih odjeljenja, a rastom broja učenika rastu i potrebe za
produženim boravkom te je Općina Župa dubrovačka na godišnjoj razini za održavanje
nastave produženog boravka prvih i drugih razreda nastavila izdvajati gotovo 500.000,00
kuna, a sve u svrhu kvalitetnog provođenja nastave. Osim toga i ove godine Općina Župa
dubrovačka dodatno pomaže školske projekte s 17.000,00 kn.
Sa Županom Dubrovačko-neretvanske županije, pod čijom nadležnošću je osnovna škola, u
tijeku su aktivnosti oko pokretanja postupka izrade projektne dokumentacije za dogradnju
zgrade osnovne škole na Mljekari.
U tu svrhu Općina Župa dubrovačka je već izdvojila 1.500,000,00 kn i realizirala kupnju
zemljišta kraj postojeće zgrade na Mljekari te financirala i dovršila postupak izrade i
donošenja Urbanističkog plana ''Školski centar'' čime se stvorila podloga za izradu kvalitetne
projektne dokumentacije kako bi se mogla iskoristiti sredstva EU kako za projektnu
dokumentaciju tako i za samu gradnju
Na predmetnom zemljištu predviđena je dogradnja osnovne škole i izgradnju tople veze
između glavne zgrade i nove dvorane. Navedenim radovima omogućilo bi se potrebno
povećanje kapaciteta škole za nastavak izvođenje jednosmjenskog rada kao i normalna
komunikacija s dvoranom neovisno o vremenskim uvjetima.
Aktivnost Srednjoškolsko i visoko obrazovanje
Sukladno Pravilnicima o stipendiranju i potpisanim ugovorima u izvještajnom razdoblju
zaključno sa 30. lipnja izvršeno je stipendiranje određenog broja uspješnih i nadarenih
učenika i studenata, uključujući i deficitarna zanimanja kao i onima koji žive u obiteljima
slabijeg imovnog stanja te djeci stradalnika Domovinskog rata s područja Općine Župa
dubrovačka za školsku odnosno akademsku godinu 2019./2020.
5. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
Aktivnost Zdravstvena zaštita
Redovno se financira provođenje zdravstvenih i laboratorijskih usluga sukladno potpisanom
Ugovoru sa Ustanovom za zdravstvenu skrb Glavić.
Aktivnost Socijalno humanitarne udruge
Po prihvaćenim programima, a sukladno potpisanim Ugovorima izvršena je isplata socijalno
humanitarnim udrugama sa područja Općine Župa dubrovačka kao i pojedinim udrugama koje
djeluju na području Dubrovačko-neretvanske županije, a koje djeluju u svrhu pomoći
osobama s invaliditetom i posebnim potrebama i u svrhu podizanja svijesti lokalne zajednice
o međusobnom pomaganju i socijalnoj osjetljivosti prema najpotrebitijima
S navedenim udrugama potpisani su Aneksi ugovora nakon što je Općinsko vijeće Općine
Župa dubrovačka na svojoj 22. sjednici donijelo Izmjene i dopune Programa i plana
raspodjele sredstava javnih potreba u školstvu, socijalnoj skrbi, skrbi o stradalnicima
Domovinskog rata, zdravstvenoj zaštiti i skrbi o djeci i mladima Općine Župa dubrovačka za
2020. godinu kojim su sredstva za raspored udrugama umanjena iz razloga izvanrednih
okolnosti prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19.
Aktivnost Socijalni program
Odluci o socijalnoj skrbi Općine Župa dubrovačka, a po zahtjevima stranaka po obradi
predmeta izdavana su rješenja i vršene isplate za prava:
- Pomoć obiteljima i kućanstvima, koja se odnosi na jednokratne novčane pomoći za
obitelji i kućanstva koja u određenom trenutku u godini zapadnu u težu ekonomsku
situaciju zbog bolesti, zbog elementarne nepogode i sl. kao i prava na stalnu novčanu
naknadu određenim kategorijama stanovništva u različitim novčanim iznosima.
- Naknade za novorođenčad,
- Sufinanciranje cijene prijevoza (pravo na subvenciju prijevoza, sukladno Odluci o
socijalnoj skrbi imaju učenici osnovne škole koji nastavu pohađaju u gradu
Dubrovniku, učenici srednje škole, građani sa posebnim uvjetima na osnovu
invaliditeta, prava sa Centra , umirovljenici po različitim kategorijama i ostalih koji
zadovoljavaju uvjete Odluke),
- Pomoć obiteljima za kupnju školskog pribora i opreme za školarce,
- Subvencija prijevoza studentima koji studiranju izvan Grada Dubrovnika.
Zbog izvanrednih okolnosti prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID -19, veliki dio
stanovnika Općine Župa dubrovačka ostao je bez posla, samim tim i bez primanja koja su
dostatna za podmirivanje životnih obveza. S tim u svezi Općina Župa dubrovačka je u
Proračunu osigurala dodatan iznos za pomoć potrebitima i pokrenula postupak izrade Odluke
o privremenoj novčanoj pomoći.
6. KULTURA
Aktivnost Financiranje djelatnosti udruga u kulturi
Po prihvaćenim programima, a sukladno potpisanim Ugovorima izvršena je isplata udrugama
iz kulture sa područja Općine Župa dubrovačka i pojedinim udrugama koje djeluju na
području Dubrovačko-neretvanske županije, a koje djeluju u svrhu poticaja amaterizma
udruga u kulturi kroz održavanje kvalitetne cjelogodišnje kulturne ponude, organiziranjem
privlačnih tradicijskih svečanosti, te poticanje kulturnog stvaralaštva amaterskih udruga zbog
njihove velike uloge u upotpunjavanju kulturne i turističke ponude Župe dubrovačke
S udrugama iz kulture potpisani su Aneksi ugovora nakon što je Općinsko vijeće Općine Župa
dubrovačka na svojoj 22. sjednici održanoj 26. svibnja 2020. godine donijelo Izmjene i
dopune Programa i plana raspodjele sredstava javnih potreba u kulturi Općine Župa
dubrovačka za 2020. godinu kojim su sredstva za raspored udrugama u kulturi umanjena iz
razloga izvanrednih okolnosti prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19.
Općina Župa dubrovačka pomogla je izdavačku djelatnost udruga u kulturi da bi se prikupilo i
sortiralo sve do sada napisano o Župi dubrovačkoj, poticane su izrade biltena.
Aktivnost Pokroviteljstva i pomoći u kulturi
Aktivnost pokroviteljstva i pomoći u kulturi se odnosi na: tekuća održavanja svih domova
kulture na području Općine Župa dubrovačka, tekuće donacije Župnim uredima, tekuće
donacije Udrugama bratovština, te tekuće donacije Crkvama. Svi korisnici sukladno svojim
potrebama tokom godine podnose zahtjeve prema Općini koja ih u skladu sa svojim
mogućnostima i sredstvima predviđenim u Proračunu sufinancira u određenom iznosu.
7. INFORMIRANJE
Aktivnost informiranje građana
U svrhu informiranja mještana o svim događanjima i aktualnostima vezanim za Općinu Župu
dubrovačku te omogućavanja pristupa podacima o radu jedinice lokalne samouprave kao i o
ukupnim zbivanjima unutar iste, sukladno potpisanim godišnjim Ugovorima sa medijskim
kućama (tiskovine, portali, radio, televizija) u izvještajnom razdoblju obavljana je redovita
isplata.
8. SPORT I REKREACIJA
Aktivnost Donacije udrugama u sportu
U cilju aktivnosti razvoja sporta i poticanja rada udruga u sportu na području Općine Župa
dubrovačka u prvih šest mjeseci tekuće godine sukladno potpisanom ugovoru obavljana je
redovita isplata Zajednici sportova Općine Župa dubrovačka. Zajednica sportova Općine Župa
dubrovačka sa sportskim klubovima potpisala je Anekse ugovora nakon što je Općinsko
vijeće Općine Župa dubrovačka donijelo Izmjene i dopune Programa i plana raspodjele
sredstava javnih potreba u sportu Općine Župa dubrovačka za 2020. godinu kojim su sredstva
za raspored sportskim klubovima umanjena iz razloga izvanrednih okolnosti prouzrokovanih
epidemijom bolesti COVID-19.
Aktivnost Uređenje dječjih i sportskih igrališta
Za lokaciju dječjeg igrališta Brašina riješeni su imovinsko-pravni odnosi uključujući i
postupak ucrtavanja i evidentiranja lokalne nerazvrstane prometnice s južne strane planiranog
igrališta, u naravi odvojka ulice Bana Josipa Jelačića. Za cjelovito rješenje sportskog i manjeg
dječjeg igrališta s pratećim sadržajima izrađen je Izvedbeni projekt s troškovnikom. S
obzirom na složenost projekta koji obuhvaća rekonstrukciju dionice županijske ceste ŽC 6243
(Brgat (D223) - Grbavac - Petrača- D8) s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i uređenjem
oborinske odvodnje.
Nastavak aktivnosti predviđa se ovisno o mogućnostima i razvoju gospodarske situacije.
U tijeku je dovršetak radova na sanaciji i uređenje dječjeg i sportskog igrališta uz područnu
osnovnu školu u naselju Martinovići, a svi radovi će biti dovršeni do kraja srpnja 2020.
godine
9. UDRUGE
Aktivnost Tekuće donacije u novcu udrugama
Po prihvaćenim programima, a sukladno potpisanim Ugovorima izvršen je prvi dio isplate
udrugama proizašlim iz Domovinskog rata sa područja Općine Župa dubrovačka i pojedinim
udrugama koje djeluju na području Dubrovačko-neretvanske županije, a koje djeluju u svrhu
obilježavanja značajnih obljetnice u znak sjećanja na Domovinski rat te pružanju brige o
stradalnicima Domovinskog rata i užoj obitelji poginulih i ranjenih hrvatskih branitelja. S
navedenim udrugama potpisani su Aneksi ugovora nakon što je Općinsko vijeće Općine
Župa dubrovačka donijelo Izmjene i dopune kojim su sredstva za raspored udrugama
umanjena iz razloga izvanrednih okolnosti prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19.
10. OSTALE AKTIVNOSTI OPĆINE
Aktivnost Protupožarna zaštita
Sa zapovjednikom DVD-a i nadzornim inženjerom, nakon obilaska terena, utvrđene su
najpotrebitije pozicije za održavanje protupožarnih i poljskih putova, sukladno tome
napravljen troškovnik, proveden postupak i određen izvođač radova. Svi radovi su i dovršeni
u visini Proračunom predviđenih sredstava.
Sukladno Programu o radu DVD Župa dubrovačka u izvještajnom razdoblju obavljana je
isplata za redovnu djelatnost.
Aktivnost Općinsko vijeće
U sklopu aktivnosti Općinskog vijeća su ostvareni rashodi koji se odnose na rad Općinskog
vijeća, naknade članovima Općinskog vijeća, Mjesnog odbora Brgat, Vijeća Bošnjačke
nacionalne manjine te se isti redovno isplaćuju krajem svakog mjeseca, rashodi za
sufinanciranje manifestacija Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine koje u svojim zahtjevima
prema Općini zahtjeva sufinanciranja manifestacija i različitih obilježavanja koje Općina
sufinancira u odnosu na sredstva predviđena u Proračunu. Uz navedene aktivnosti općinskog
vijeća spada i obilježavanje Dana Općine Župa dubrovačka i rashodi koji prate isto
obilježavanje.
Aktivnost općinskog načelnika čine usluge pokroviteljstva promidžbe i informiranja
(podrazumijevaju pokroviteljstva Općinskog načelnika u vidu humanitarnih akcija, kulturnih
događanja i različitih zahtjeva Udruga, pojedinaca koji u svojim zahtjevima traže financijsku
potporu Općinskog načelnika za sufinanciranjem određenih aktivnosti ), obilježavanja Božića
i Nove godine odnosno Božićni domjenak Općine Župa dubrovačka, donacije Udruga u
kulturi i športu koje čine donacije kulturnim i sportskim društvima prema iskazanim
zahtjevima od strane korisnika.
OSTALI POSLOVI U NADLEŽNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA KROZ
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Izdavanje raznih akata
U prvom dijelu godine izdavana su razna rješenja i drugi akti, najviše na zahtjev stranaka kao
i po službenoj dužnosti:
- rješenja o visini komunalne naknade,
- rješenja o visini komunalnog doprinosa,
- rješenja o visini naknade za postupanje s nezakonito izgrađenim građevinama,
- rješenja o visini naknade za uređenje voda (za Hrvatske vode),
- rješenja o visini naknade za vikendice,
- rješenja o korištenju raznih prava po Odluci o socijalnoj skrbi,
- zapisnici u cilju održavanja reda na površinama javne namjene,
- rješenja u cilju održavanja reda na površinama javne namjene,
- izdavanje obveznih prekršajnih naloga,
- ugovori o prekopavanju površina javne namjene,
- dozvole o prometovanju pješačkim zonama u ljetnim mjesecima,
- dozvole o korištenju površina javne namjene,
- potvrde o usklađenosti glavnog projekta s prostorno-planskom dokumentacijom,
- očitovanja o posebnim uvjetima uređenja,
- razne suglasnosti, uvjerenja i potvrde i dr.
Razni drugi poslovi
raspisanog javnog natječaja javne površine Općine Župa dubrovačka na 40 čestica zemlje ili
dijelova čestica zemlje date su u zakup zainteresiranim zakupcima i sa njih ukupno osamdeset
šest pripremljeni su i potpisani sezonski ugovori o zakupu koji se redovito naplaćuju za ovu
godinu u skraćenom periodu zbog COVIDA-19.
Nastavljene su aktivnopsti s uspostavljanjem Registra imovine. Radi se o dokumentu u
kojemu se nalazi popis svih nekretnina u vlasništvu Općine Župa dubrovačka kao i popisu
vlasničkih udjela u trgovačkim društvima. Sve promjene koje se dogode tijekom godine u
svezi novih nekretnina ili prodaje postojećih nekretnina Općina je dužna evidentirati. Registar
je javno objavljen na internetskim stranicama Općine Župa dubrovačka.
Provedeni su postupci i sklopljeni ugovori sa izvođačima u 9 postupaka jednostavne nabave:
Provedeni i ugovoreni postupci jednostavne nabave su sljedeći:
 Održavanje nogostupa, skalinata, propusta, podzida itd. na području Općine Župa
dubrovačka u 2020. godini,
 Uklanjanje olupina na području Općine Župa dubrovačka u 2020. godini.
 Nabava građevinskog materijala za potrebe Općine Župa dubrovačka u 2020. godini,
 Održavanje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Župa dubrovačka u
2020. godini
 Nabava i iscrtavanje horizontalne i vertikalne signalizacije i umjetnih izbočina,
 Izrada evidencije obveznika komunalne naknade - Izmjera nekretnina za usporedbu sa
postojećim evidencijama o prostoru na području dijela Općine Župa dubrovačka (dio
naselja Čibača i Petrača, te cijelo područje naselja Mandaljena),
 Izgradnja javne rasvjete uz nerazvrstane ceste u Općini Župa dubrovačka u 2020.
godini,
 Izgradnja nogostupa uz cestu D8 na lokaciji Soline,
 Izrada Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ''Srebreno I''.
a postupak javne nabave, koji je proveden, pa prije sklapanja ugovora poništen zbog situacije
s COVIDOM-19 je sanacija morske obale u Platu.
Iako su zbog situacije dijelom usporene, i dalje su nastavljene aktivnosti po pitanju zone
''Kampa'' u naselju Kupari. Podsjećamo, Urbanistički plan uređenja ''Srebreno II'' (Službeni
glasnik Općine Župa dubrovačka 10/12) izrađen je sukladno zajedničkim dogovorima
tadašnje Agencije za upravljanje državnom imovinom, sada Ministarstvo državne imovine, te
su na predmetnoj zoni osim kongresnog centra planirani i sadržaji javne i društvene namjene.
Kako je Zaključkom Vlade Republike Hrvatske u vezi s realizacijom Projekta izgradnje
višenamjenskog Kongresnog centra Dubrovnik sa 141. sjednice održane 01. veljače 2019. u
Dubrovniku na neki način okončan postupak odabira lokacije budućeg kongresnog centra,
ukazala se potreba za redefiniranje svih mogućnosti i budućih namjena predmetne zone.
Sukladno zaključcima sa sastanka održanog 01. veljače 2019. u prostorijama Općine Župa
dubrovačka s predsjednikom Vlade RH, gosp. Plenkovićem i suradnicima smatramo da
navedeno zemljište ni u kojem slučaju ne smije biti predmet prodaje ikome osim Općini Župa
dubrovačka jer se radi o zoni koji je iznimno važna tj. neophodna za normalan razvoj
funkcija šireg područja - centralni položaj sa svom potrebnom infrastrukturom jamči
ravnomjeran i održivi razvoj uz urbanističko planiranje sadržaja javne i društvene namjene
potrebnih kako samoj Općini tako i širem području upravo zbog specifičnog položaja i
konfiguracije terena.
Za predmetnu zonu u planu je postupak izrade i donošenja izmjene i dopuna UPU-a ''Srebreno
II'' (Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 10/12) unutar kojega će biti razrađeni
prvenstveno zona sportske i rekreacijske namjene potrebna Općini Župa dubrovačka, a zatim i
svi potrebni sadržaji lokalnog i regionalnog karaktera: srednje i visoko obrazovanje,
zdravstveni sadržaji, kulturni sadržaji, sportski sadržaji, mogućnost za razvoj ostalih gradskih
funkcija, potrebna infrastruktura (prometnice, parkovni sadržaji, trg) te smatramo da
navedenim zemljištem mora upravljati Općina Župa dubrovačka uz garanciju izrade izmjena i
dopuna UPU-a i fazni razvoj navedenih sadržaja sukladno usvojenim IID UPU-u.
Kako za predmetnu zonu više ne postoji ugovor o najmu, RH je putem svojih institucija
pokrenula iseljenje dosadašnjeg najmoprimca, a Općina Župa dubrovačka je temeljem svojih
zakonskih obveza pokrenula konačno uvođenje komunalnog reda u predmetnoj zoni kao i
utvrđivanje pojedinih čest. zemlje u vlasništvu RH, a koje prostupravno koriste treće osobe.
Osim problematike predmetne zone jedna od tema je i provjera zahtjeva za darovanje
pojedinih zemljišta u vlasništvo Općini Župa dubrovačka (javna i društvena namjena) te
pitanje načina korištenja stanova u državnom vlasništvu (zona ex VU Kupari).
U tijeku je realizacija projekta WIFI4EU temeljem uspješne prijave za dodjelu bespovratnih
sredstava iz WiFi4EU inicijative, koje Europska komisija objavljuje s ciljem postavljanje
besplatnih Wi-Fi mreža u javnim prostorima i na javnim mjestima, radi lakše dostupnosti
interneta.
Osim ovdje navedenih redovnih poslova i aktivnosti treba napomenuti i veliki broj poslova i
aktivnosti koju se obavljaju sukladno postojećim zakonskim aktima i propisima koji reguliraju
rad jedinice lokalne samouprave kao i čestim izmjenama i dopunama istih.
Isto tako, ogroman dio posla vezan je za primanje stranaka koje su, za vrijeme ali i izvan
radnog vremena, primane na razgovor s načelnikom te svim službama ovisno o problematici.
Veći dio poslova iz nadležnosti Općinskog načelnika obavlja se u radno vrijeme, ali dio
poslova se obavlja i izvan radnog vremena. Tu se pogotovo odnosi na poslove sudjelovanja na
radnim sastancima koje su organizirale međuopćinske, županijske i državne institucije, zatim
na skupštinama trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Općine te protokolarne obveze
na raznim manifestacijama, svečanostima, komemoracijama, koordinacijama, radio i TV
emisijama, kao i aktivno sudjelovanje u radu Općinskog vijeća i drugim raznim radnim
tijelima.
Općinski načelnik
Silvio Nardelli