Subota, 23 Rujan 2023
Rasprava o brzoj cesti u Sheratonu; Većina protiv predložene trase ispod Postranja (FOTO)

Rasprava o brzoj cesti u Sheratonu; Većina protiv predložene trase ispod Postranja (FOTO)

U kongresnoj dvorani hotela Sheraton danas je održana dodatna prezentacija Studije utjecaja na okoliš za prometnicu Dubrovnik- zračna luka (Čilipi ) koje je organizirano na traženje općinskog načelnika Nardellija. Kako je na početku istaknuto, ovo nije bila službena Javna rasprava te se nije vodio zapisnik, a građani će svoje večeras iznesene primjedbe ako žele da budu uvrštene u Javnu raspravu trebati  upisati u knjige primjedbi na mjestima javnog uvida ili u pisanom obliku dostaviti na adresu: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu. Prezentaciji su nazočili i Župan Nikola Dobroslavić sa suradnicima Joškom Cebalom i Žaklinom Marević te načelnik općine Konavle Božo Lasić.

Načelnik Nardelli je u uvodnoj riječi podsjetio da je 2018. godine u istoj dvorani održana prezentacija na kojoj su predstavljena četiri varijantna rješenja te da je studija izvodljivosti brze ceste na koju općina nije imala izravni utjecaj završena 2019. godine. Investitor Hrvatske ceste je nakon završetka studije izvodljivosti započeo postupak izrade Studije utjecaja na okoliš koja traje već četiri godine.  Temeljem studije izvodljivosti u Županijski prostorni plan su ucrtana dva varijantna rješenja jedno s cestom iznad Postranja, a drugo ispod postranjskih sela. Općinski prostorni plan će se uskladiti sa Županijskim te je trenutno u nadležnom Ministarstvu na dobivanju suglasnosti.

- Studija utjecaja na okoliš se radi četiri godine, možete samo misliti kad će biti gotov idejni projekt, kad će biti glavni projekt, kad izvlaštenje zemljišta i kad će započet radovi. Ovakvim načinom kako idemo u izgradnju u ovih svih 50 godina, nećemo nigdje doći i nikad se ta brza cesta neće izgraditi, a mi ćemo i dalje trpjeti sve veće probleme s prometom.

Večeras je glavna tema Studija utjecaja na okoliš, ali pretpostavljam da će se isto kao sinoć u Gardu Dubrovniku više rasprave biti o samoj trasi. Mogu samo napomenut da je studijom izvodljivosti 2019. godine određeno najbolje rješenje za ovo područje. Jasno mi je da ima puno negodovanja je planirana trasa koja ide središnjim dijelom župe prolazi blizu stambenih objekata, kroz poljoprivredna zemljišta, međutim duboko sam uvjeren da moramo nešto napraviti jer ovako dalje nećemo moći - rekao je u uvodu Nardelli.

Općina je pripremila primjedbe na samu studiju, ali i na tehnička rješenja te ih je načelnik pročitao nazočnima;

- trasa od izlaza iz tunela Parež do ulaska u tunel Baletići u dužini nešto malo manjoj od dva kilometra je planirana na izgradnji jednog nasipa koji je doseže visinu do 11 metara koji bi podijelio Župu na dva dijela. Nasip treba zamijeniti vijaduktima na stupovima ispod kojih bi bio moguć prolaz svih lokalnih puteva i cesta kao i pristup poljoprivrednim zemljištima.

- čvor Gajine koji je također planiran na visokim nasipima je potrebno preprojektirati kako bi se vodilo računa o svim lokalnim putevima i cestama, kao i izvorima, potocima i vodotečinama

- primjedbe su iznesene i na propuste u studiji koji se odnose na izvore u Klokurićima i u Platu

- Čvor Župa se spaja na Županijsku cestu 6243 prema Sutvari, međutim u ovom projektu nije planirana rekonstrukcija te Županijske ceste. S obzirom da se  Županijska cesta 6243 preko Donjeg Brgata spaja na Državnu cestu 223 koja ide prema graničnog prijelazi i prema Dupcu, iz Općine smatraju da je potrebno rekonstruirati tu cestu kako bi se dodatno rasteretilo raskrižje Dubac, kao i dionica DC 8 prema Kuparima.

- Za planiranu spojnu cestu od čvora Župa do Kupara tražimo detaljno preispitivanje trase kako bi se napravila što manja šteta kod prolaza u blizini obiteljskih objekata i sačuvalo visoko vrijedno poljoprivredno zemljište te projektirala u istom nivou s postojećim cestama u području kojim prolazi kako bi se one nesmetano spojile na nju.

Nardelli je najavio da će se 14. rujna održati sjednica Općinskog vijeća na kojoj bi se ove i druge primjedbe trebale usvojiti kao primjedbe Općine Župa dubrovačka na predmetnu Studiju.

Nakon uvoda načelnika održana je projekcija trase ceste te prezentacija studije izvedljivosti s osvrtom na činjenice zbog kojih je studija dala prednost trasi ispod Postranja u odnosu na gornju varijantu iznad naseljenik mjesta.

Uslijedila je rasprava koja je trajala više od tri sata, međutim osim par izuzetaka nije se raspravljalo o Studiji nego o varijantama - trasama iznad i ispod Postranja. Velika većina od oko 200 nazočnih, sudeći prema raspravi, koja je na momente bila poprilično burna, se protivi predloženoj varijanti ceste ispod Postranja. Spominjali su se i mogući daljnji koraci u slučaju da se ova studija usvoji, a među njima i referendum.

  • Autor: Župski portal - zupcica.hr
  • zagonetka_pobjede
  • 74 Dubrovačke Ljetne Igre