Izmjene i dopune Prostornog plana Općine - Korekcija uvjeta provedbe zahvata u prostoru

Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 6. sjednici održanoj 21. svibnja 2018. donijelo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Župa dubrovačka.

Razlozi za pokretanje izrade Izmjena i dopuna Plana su usklađenje Prostornog plana uređenja Općine sa Zakonom o prostornom uređenju, Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, te korekcija uvjeta provedbe zahvata u prostoru sukladno potrebama pravnih i fizičkih osoba uočenih kroz provedbu Plana koji je na snazi.

Ciljevi i programska polazišta izrade Izmjena i dopuna Plana prenamjena zone ”Dubac-Dočine” definirane kao zona izvan naselja za proizvodnu namjenu – pretežito građevinarska (asfaltna baza) I4 u zonu izvan naselja poslovne namjene, analiza potreba i mogućnosti za određivanje dodatnih zona sportsko-rekreacijske namjene, analiza i redefiniranje uvjeta gradnje svih vrsta građevina u odnosu na visinu, broj i vrstu etaža, nagib terena te postojeću i planiranu prometnu mrežu, analiza i redefiniranje uvjeta za gradnju objekata i infrastrukture unutar obuhvata planiranih Urbanističkih planova uređenja, detaljnije definiranje statusa postojećih lokalnih nerazvrstanih prometnica te usklađivanje s prostornim ograničenjima i mogućnostima gradnje u odnosu na iste, analiza mogućnosti i definiranje uvjeta za izgradnju objekata za obavljanje poljoprivrednih, turističkih i ostalih gospodarskih djelatnosti u seoskom domaćinstvu te objekata u funkciji poljoprivrede, definiranje mogućnosti i vrsta sadržaja koje je moguće realizirati izvan građevinskog područja naselja i redefinirati uvjete za uspostavu reciklažnih dvorišta i ostale uvjete u smislu usklađenja sa zakonskim propisima iz područja zaštite okoliša te zbrinjavanja otpada.

ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA


Powered by Spearhead Softwares Joomla Facebook Like Button

Podijeli ovaj članak

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Free templates and extension Joomla